Menu
EUR

Algemene voorwaarden


KOOP OP AFSTAND
De Waddenvereniging

Artikel 1: begripsomschrijving

De Waddenvereniging: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan de Waddenvereniging op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Consument: de koper die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de Waddenvereniging


Overeenkomst op afstand: de overeenkomst waarbij consument via de website van de Waddenvereniging een koopovereenkomst sluit met betrekking tot een via deze website door de Waddenvereniging aangeboden product.


Artikel 2: toepasselijkheid en geldigheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstandwaarbij de Waddenvereniging als verkoper optreedt.

2.2
Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door de Waddenvereniging uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

2.3
Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3: identiteit van de Waddenvereniging
3.1
Naam: De Waddenvereniging Rechtsvorm: Vereniging
Vestigings- en bezoekadres: Droogstraat 3,
8861 SR Harlingen
E-mailadres: [email protected]
Telefoon: +31 (0)517-493693
Fax: +31 (0)517-493601
Kamer van Koophandelnummer: 40000475


Artikel 4: aanbiedingen
4.1
Alle van de Waddenvereniging uitgaande aanbiedingen, offertes en prijsopgaves zijn geheel vrijblijvend.


Artikel 5: totstandkoming van overeenkomsten
5.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5.2
De Waddenvereniging is gerechtigd om zich te laten informeren in hoeverre de consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Waddenvereniging op grond van dit onderzoek goede gronden heeft
om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.3
Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6: levering
6.1
Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient De Waddenvereniging derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

6.2
De door de Waddenvereniging te leveren zaak dient te beantwoorden aan de overeenkomst en de aan deze zaak verbonden specificaties, zoals weergegeven door de Waddenvereniging


Artikel 7: herroepingsrecht
7.1
Als een consument een overeenkomst op afstand tot aankoop van een product binnen de wettelijk bepaalde bedenktijd van 14 dagen ontbindt, dient deze consument gebruik te maken van het aan deze algemene voorwaarden gehecht modelformulier voor ontbinding/herroeping. Dit formulier dient vervolgens binnen 3 dagen door de
Waddenvereniging te zijn ontvangen.

7.2
Bij een overeenkomstig lid 1 ingeroepen ontbinding mag de Waddenvereniging de consument vragen naar de reden van herroeping.

7.3
De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product door of namens de consument is ontvangen.

7.4
Tijdens de in lid 1 genoemde bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te
behouden. Uitgangspunt daarbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel zou mogen doen.

7.5
De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan ervan die verder gaat dan toegestaan in lid 7.4.

7.6
Na de melding overeenkomstig lid 1 dient de consument onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de verklaring tot ontbinding het product terug te zenden, inclusief alle bijbehorende materialen, zoals labels, kaarten, etc. De kosten van terugzending komen voor rekening van de consument. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

7.7
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de Waddenvereniging dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de ontvangst van de verklaring tot ontbinding aan de consument terugbetalen, mits De Waddenvereniging in de tussentijd de zaken heeft terugontvangen, dan wel de consument heeft  aangetoond dat hij/zij de zaken heeft teruggezonden.


Artikel 8: prijs en betaling
8.1
De prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

8.2
De Waddenvereniging is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke zijn toegestaan op grond van wettelijke regelingen of bepalingen, en welke is ontstaan binnen 3 maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor aflevering aan de consument door te berekenen.

8.3
Voor zover niet anders bepaald in de overeenkomst of bij aanvullende voorwaarden, dient te worden betaald onverwijld en in elk geval binnen 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

8.4
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Waddenvereniging te melden.

8.5
De Waddenvereniging is gerechtigd, alvorens te leveren of met de levering of nakoming voort te gaan, zekerheid te verlangen van de consument voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

8.6
Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer de consument surseance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van de consument wordt gelegd, indien de consument onder bewind of curatele wordt gesteld, de consument overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, dan wel wordt ontbonden en tevens in het geval de consument met enige betaling achterstallig is.

8.7
De door de consument gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan de Waddenvereniging verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt de consument dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.8
Alle kosten van invordering van het door de consument verschuldigde zijn voor rekening van de consument, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,--.

Artikel 9: reclames
9.1
De consument dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk aan De Waddenvereniging kenbaar te maken en in ieder geval binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan de Waddenvereniging te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de consument niet van zijn/haar betalingsverplichting.

9.2
Als na onderzoek komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de kosten van voormeld onderzoek, aan de zijde van de Waddenvereniging daardoor gevallen, integraal voor rekening van de consument.

9.3
Het recht op reclame van de consument vervalt in elk geval indien hij/zij het geleverde heeft bewerkt, laten bewerken, dan wel inmiddels aan een derde heeft doorgeleverd.


Artikel 10: overmacht
10.1
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van de Waddenvereniging liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van de Waddenvereniging uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende
overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

10.2
In geval van overmacht heeft de Waddenvereniging het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van de Waddenvereniging


Artikel 11: risico en eigendomsvoorbehoud
11.1
De Waddenvereniging behoudt zich de eigendom van alle door haar aan de consument afgeleverde zaken totdat de koopprijs van al deze zaken geheel is voldaan.

11.2
Zolang de eigendom niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij/zij gehouden ieder evenement dat de Waddenvereniging in haar belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de Waddenvereniging te melden. De Waddenvereniging is tot generlei vrijwaring van de consument voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart de consument de Waddenvereniging voor aanspraken die derden jegens de Waddenvereniging geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.


Artikel 12: garantie
12.1
Garantie wordt door de Waddenvereniging slechts verleend als dit nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 13: aansprakelijkheid
13.1
De aansprakelijkheid van de Waddenvereniging is beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2
Voor de consument geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is de Waddenvereniging uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van de Waddenvereniging

13.3
In geval de Waddenvereniging jegens de consument tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal de factuurwaarde, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de desbetreffende levering en met een maximum van € 2.500,--.

13.4
De aansprakelijkheid van de Waddenvereniging is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

13.5
De Waddenvereniging is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

13.6
De Waddenvereniging is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaat of ontstaan is tijdens of nadat de consument de door de Waddenvereniging geleverde zaken heeft bewerkt of laten bewerken, aan derden heeft geleverd of ter beschikking heeft gesteld, respectievelijk in gebruik heeft genomen of doen nemen.

13.7
De consument vrijwaart de Waddenvereniging voor aanspraken van derden. De consument zal personeelsleden van de Waddenvereniging, door de Waddenvereniging ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.


Artikel 14: intellectuele eigendomsrechten
14.1
De consument staat er jegens de Waddenvereniging voor in dat geen inbreuk op een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van haar en/of van derden wordt gemaakt en vrijwaart de Waddenvereniging voor alle aanspraken daaruit voortvloeiende.


Artikel 15: opschorting en ontbinding
15.1
Indien voor het tijdstip van levering aan de Waddenvereniging blijkt dat de consument niet kredietwaardig is, indien de consument niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens de Waddenvereniging, indien de consument in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de Rechtbank is ingediend, indien de consument surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van de consument wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van de consument wordt gelegd dan wel indien de consument onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft de Waddenvereniging het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens de consument op te schorten dan wel de overeenkomsten met de consument, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van de Waddenvereniging in een dergelijk geval.


Artikel 16: geschillen en toepasselijk recht
16.1
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2
Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Friesland, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van de Waddenvereniging het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal incl. btw
€0,00
Bestel nog voor €99,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!